• 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005
 • 2004
 • 2003
 • 2002
  1996
 • Ćwierć wieku „Bukowińskich Spotkań” – idea integracji narodów Europy Środkowej i jej realizacja/Un sfert de veac al. „Ȋntâlnirilor Bucovinene” – ideea integrării popoarelor Europei Centrale şi realizarea ei [w:] Wielowiekowe bogactwo polsko-rumuńskich związków historycznych i kulturowych/Bogăţia multiseculară a legăturior istorice şi culturale polono-române, oprac. Stanislava Iachimovschi, Elżbieta Wieruszewska-Calistru, wydawca Związek Polaków w Rumunii, Suceava 2014, s. 440-453 (wspólnie z Magdaleną Pokrzyńska).
 • Upokorzenie od powstania. Rzecz o narodzie ukraińskim, [w:] „Lamus” Pismo Kulturalno-Artystyczne 1/13 [29], Gorzów Wielkopolski 2014, s. 48-53.
 • 25. Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie Spotkania”, [w:] „Kurier Galicyjski”, Niezależne pismo Polaków na Ukrainie, 3-17 lipca 2014 roku, nr. 12 (208), s. 29 (wraz z Magdaleną Pokrzyńską).
 • 25. Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie Spotkania”/Al. 25-lea Festival Folcloric Internaţional „Ȋntâlniri Bucovinene” [w:] Polonus 6 (215), Pismo Związku Polaków w Rumunii, Suceava 2014, s. 1-8, (wraz z Magdaleną Pokrzyńską).
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bukowińksie Spotkania Naukowe. Inni wśród Swoich”/ Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Ȋntâlniri Ştiinţifice
 • Bucovinene. Alţii printe ai Lor [w:] Polonus 6 (215), Pismo Związku Polaków w Rumunii, Suceava 2014, s. 8-12, (wraz z Magdaleną Pokrzyńską).
 • Wybrane formy zwracania się i tytułowania na Bukowinie północnej, [w:] Polsko-rumuńskie związki historyczne i kulturowe, Suceava 2013, s. 369-378.
 • Ukraińcy , [w:] Jak zwracają się do siebie europejczycy, red naukowy Małgorzata Marcjanik, wyd. Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2013, s. 71-87.
 • Буковинська спільнота Бердянська: особливості регіональної ідентичності [w:] Музейний вісник №13/2, Запоріжжя 2013, s. 190-195.
 • 24 Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie Spotkania”, „Polonus” 6(204), Pismo Związku Polaków w Rumunii, 2013, s. 1-8.
 • Mniejszość polska na południowo-wschodniej Ukrainie, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 2012, ss. 435.
 • Polacy wśród innych mniejszości na terenie obwodu zaporoskiego, [w:] Fenomen pogranicz kulturowych: współczesne tendencje pod red. Lecha Suchomłynowa, t. IV, wyd. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile, Piła 2012, s. 46-57.
 • Różne oblicza tożsamości kulturowej na pograniczach [w:] Na pograniczach literatury, red. J. Fazan, K. Zajas, Kraków 2012, Universitas, s. 278-287.
 • Czy powstaje „nowa polszczyzna kresowa”, [w:] „Z Polskich Studiów Slawistycznych”, t. XV, s. (współautor Ewa Golachowska), Warszawa 2012, s. 47-53.
 • Czy istnieje język bukowiński?, [w:] Świat relacji polsko-rumuńskich, Suceava 2012, s. 276-283.
 • Słowo wstępne, [w:] Świat relacji polsko-rumuńskich, Suceava 2012, s. 9-10.
 • Tożsamość wielojęzycznych górali bukowińskich [w:] Konstrukcje i destrukcje tożsamości. Tożsamość wobec wielojęzyczności pod red. E. Golachowskiej, A. Zielińskiej, Warszawa 2012, wyd. SOW, s. 247-254.
 • Zakres użycia języka polskiego i jego funkcje w Czerniowcach i w Zaporożu na Ukrainie, [w:] Język polski dawnych Kresów wschodnich, t.5. Polskie dziedzictwo językowe na dawnych Kresach, pod red. E. Dzięgiel, K. Czarneckiej, D. Kowalskiej, Warszawa 2012, wyd. Semper, s. 169-175.
 • Polacy z Ukrainy i mistyfikacja polskości. Mit in statu nascendi , Lamus, Pismo Kulturalno Artystyczne nr 2/10 [26], Gorzów Wielkopolski 2012, s. 28-33.
 • Bukowińskie wesele/Nunta bucovineană, „Polonus” 6-7 (193), 2012, Pismo Związku Polaków w Rumunii, s. 5-8.
 • Polacy Berdiańska: dokumenty, fakty, komentarze, wyd. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica, Piła 2011, (współautorzy: Andrzej Bonusiak, Edyta Czop, Lech Suchomłynow), ss. 371.
 • Język polski w Doniecku na Ukrainie: wybrane zagadnienia, Prace Filologiczne, tom LXII, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, s. 133-145. Polacy na południowo-wschodniej Ukrainie: dwujęzyczność i wielojęzyczność, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego LXVII, 2011, Kraków, s. 240-249.
 • Sytuacja socjolingwistyczna górali bukowińskich w Celinovacu (Bośnia i Hercegowina), [w:] „Zeszyty Łużyckie”, tom 45, Wyd. Uniwersytet Warszawski, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej, Warszawa 2011, s. 93-106.
 • Wybór języka w Kościele rzymskokatolickim na pograniczach [w:] Konstrukcje i destrukcje tożsamości. Wokół religii i jej języka, t. 1, pod red. Ewy Golachowskiej i Anny Zielińskiej, Warszawa 2011. S. 95-103.
 • Religijno-językowy aspekt badań nad polską mniejszością w Berdiańsku [w:] Polacy poza granicami kraju u progu XXI wieku. Różne oblicza polskiej tożsamości, red. Małgorzata Michalska, Wrocław 2011, wyd. Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, s. 198-206 (współautor Lech Suchomłynow).
 • Język jako wyznacznik polskiej tożsamości kulturowej na pograniczu ukraińsko-rosyjskim [w:] Polacy poza granicami kraju u progu XXI wieku. Różne oblicza polskiej tożsamości, red. Małgorzata Michalska, Wrocław 2011, wyd. Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, s.187-198.
 • Osiągnięcia Ewy Rzetelskiej-Feleszko (1932-2009) w zakresie światowej slawistyki, [w:] „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” nr 2/38/2011, s. 26-34.
 • „Bukowińskie Spotkania” jako estetyczna projekcja doświadczeń wielokulturowości [w:] Polska i Rumunia – związki historyczne i kulturowe – przeszłość i dzień dzisiejszy, wyd. Związek Polaków w Rumunii, Suceava 2011, s. 401-410 (współautor L. Suchomłynow).
 • Strukturalne konsekwencje Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Bukowińskie Spotkania” (na podstawie opinii ukraińskich uczestników) [w:] Polska i Rumunia – związki historyczne i kulturowe – przeszłość i dzień dzisiejszy, wyd. Związek Polaków w Rumunii, Suceava 2011, s. 411-425 (współautor Magdalena Pokrzyńska).
 • Zasługi Andrzeja Korwackiego dla sadownictwa w Melitopolu (na Ukrainie południowo-wschodniej), „Wrocławskie Studia Wschodnie” 15 (2011), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011, s. 91-97.
 • 20-lecie Polonijnego Folklorystycznego Zespołu Górali Czadeckich „Wianeczek/Ansamblul Folcloric al Muntenilor Czadca „Wianeczek” la 20 de ani, „Polonus” 3 (178), 2011, Pismo Związku Polaków w Rumunii, s. 11-15.
 • Особливості Буковинського пограниччя: історія культурного полілогу, [Osobływosti bukowyns’koho pohranyczczia: istorija kulturnoho polilogu], Donieck 2010, (współautorzy L. Antoszkina, S. Hadynko, L. A. Suchomłunow, P. Syheda), ss. 237.
 • Red.: Bukowina. Integracja społeczno-kulturowa na pograniczu, wyd. Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa-Wrocław-Piła-Zielona Góra 2010, ss. 220 (współredaktorzy: Eugeniusz Kłosek, Zbigniew Kowalski, Magdalena Pokrzyńska).
 • Struktura narodowościowa regionów południowo-wschodniej Ukrainy, „Sprawy Narodowościowe” zeszyt 36, Poznań-Warszawa 2010, s. 189-202.
 • Sytuacja socjolingwistyczna Polaków bukowińskich, „Acta Baltico-Slavica”, XXXIV, red. Iryda Grek-Pabisowa, wyd. Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 2010, s. 185-195.
 • Język Polaków na Bukowinie Karpackiej „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, t. 45, wyd. Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 2010, s. 175-186.
 • Tożsamość kulturowa Bukowińczyków, [w:] Relacje polsko-rumuńskie w historii i kulturze. Materiały z sympozjum/Relaţii polono-române în istorie şi cultură. Materialele simpozionului, opracowanie redakcyjne Stanislava Iachimovschi, Elżbieta Wieruszewska-Calistru, wyd. Związek Polaków w Rumunii, Suceava 2010, s. 356-364.
 • Transformacje świadomości regionalnej na przykładzie bukowińskiej wspólnoty w Berdiańsku, [w:] Relacje polsko-rumuńskie w historii i kulturze. Materiały z sympozjum/Relaţii polono-române în istorie şi cultură. Materialele simpozionului, opracowanie redakcyjne Stanislava Iachimovschi, Elżbieta Wieruszewska-Calistru, wyd. Związek Polaków w Rumunii, Suceava 2010, s. 399-408 (współautor Lech Aleksy Suchomłynow).
 • Strukturalne konsekwencje Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Bukowińskie Spotkania” (na podstawie opinii polskich uczestników) [w:] Bukowina. Integracja społeczno-kulturowa na pograniczu, red. Eugeniusz Kłosek, Zbigniew Kowalski, Helena Krasowska, Magdalena Pokrzyńska, wyd. Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa-Wrocław-Piła-Zielona Góra 2010, s. 23-35.
 • Kobieta w kulturze bukowińskiej, Lamus, Pismo Kulturalno-Artystyczne nr 1/5 [21], 5 Płeć Kultury, Gorzów Wielkopolski 2010, s.30-35.
 • XXI. Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie Spotkania”. Doroczne Bukowińskie Święto/ Al. XXI-lea Festival Folkloric Internaţional. Sărbătoare Bucovineană Anuală, “Polonus” 6 (171), 2010, Pismo Związku Polaków w Rumunii, s. 10-22.
 • XXI. Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie Spotkania”. Przystanek w Bonyhád/ Al. XXI-lea Festival Folkloric Internaţional. “Întălniri Bucovinene”. Oprire la Bonyhád, “Polonus” 7-8 (172), 2010, Pismo Związku Polaków w Rumunii, s. 38-46.
 • XXI. Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie Spotkania”. Po słowackiej stronie…,”/ Al. XXI-lea Festival Folkloric Internaţional. Pe partea slovacă, Polonus” 9-10 (173), 2010, Pismo Związku Polaków w Rumunii, s. 17-26.
 • XXI. Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie Spotkania” u źródeł,/ Al. XXI-lea Festival Folkloric Internaţional “Întălniri Bucovinene” la izvoare „Polonus” 11 (174), 2010, Pismo Związku Polaków w Rumunii, s. 32-38.
 • Suczawskie sympozja naukowe, Polonus” 9-10 (173), 2010, Pismo Związku Polaków w Rumunii, s. 8-10.
 • Język Polaków na Bukowinie, Mały Polonus, Kwartalnik Związku Polaków w Rumunii dla dzieci i młodzieży, nr 4 (24), Suczawa 2010, s. 4-7.
 • Rec.: Dziedzictwo kulinarne Górali bukowińskich/Moştenirea culinară a Muntenilor bucovineni, „Polonus” 6 (171), 2010, Pismo Związku Polaków w Rumunii, s. 25-26.
 • Буковина. Благодійна організація святого Bікентія де Поля, wyd. Towarzystwo Słowaków w Polsce, Kraków-Warszawa-Storożyniec 2009, ss. 112 (współautor Weronika Jakimowicz).
 • Rec.: 1. Lech Suchomłynow, Bukowina. Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo (H. Krasowska i W. Jakimowicz), [w:] Fenomen pogranicz kulturowych: Współczesne tendencje, T. II, pod red. L. Suchomłynowa, Wydawnictwo Berdiański Uniwersytet Managementu i Biznesu, Uniwersytet Rzeszowski, Donieck 2009, s. 375-376.
 • Problem języka liturgii w kościele katolickim na Bukowinie Karpackiej (na przykładzie parafii storożynieckiej), [w:] Polszczyzna za granicą jako język mniejszości i języki mniejszościowe w Polsce, pod red. Ewy Dzięgiel i Anny Zielińskiej, T. 1, Wydawnictwo Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2009, 123-134.
 • Особливості регіонального мультикультуралізму (реляції католицько-православні на Буковині), [w:] Polska i Rumunia – od historycznego sąsiedztwa do europejskiego partnerstwa/ Polonia şi România – de la vecinătatea istorică la parteneriatul european, red. Stanislava Iachimovschi i Elżbieta Wieruszewska-Calistru, wyd. Związek Polaków w Rumunii, Suceava 2009, 393-399 (współautor Lech Suchomłynow).
 • O pewnej specyfice słownictwa polskich górali na Bukowinie, [w:] Świat ukryty w słowach, czyli o znaczeniu gramatycznym, leksykalnym i etymologicznym, red. Naukowa I. Generowicz, E. Kaczmarska, I. Doliński, wyd. Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, s. 221-228.
 • Polacy Berdiańska: Wybrane zagadnienia językowe, [w:] Fenomen pogranicz kulturowych: Współczesne tendencje, T. II, pod red. L. Suchomłynowa, Wydawnictwo Berdiański Uniwersytet Managementu i Biznesu, Uniwersytet Rzeszowski, Donieck 2009, s. 240-249.
 • Bahatokulturnist’ ta bahatomownist’ na karpatskij Bukowyni (na prykladi storożynecczyny) [w:] Fenomen pogranicz kulturowych: Współczesne tendencje, T. II, pod red. L. Suchomłynowa, Wydawnictwo Berdiański Uniwersytet Managementu i Biznesu, Uniwersytet Rzeszowski, Donieck 2009, s. 283-293.
 • Śladami rodu Jelskich na dawnym pograniczu Rzeczypospolitej [w:] Drobna szlachta dawniej i dziś, Redakcja naukowa Irena Kotowicz-Borowy, wydawnictwo Muzeum Szlachty Mazowieckiej, Ciechanów, s. 267-271.
 • Bukowiński rozdział naukowy Profesor Ewy Rzetelskiej-Feleszko, Zeszyty Łużyckie, tom 43, Poszukiwanie i budowanie tożsamości, red. naczelny Elżbieta Wrocławska, wyd. Uniwersytet Warszawski Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej, Warszawa 2009, s. 219-226.
 • Polskość w wielonarodowych Czerniowcach, [w:] Ludzie Kresów. Ślady życia spisane piórem i obiektywem. Wydawca Terra Nova, Warszawa 2009, s. 42-45.
 • Historia w pocztówkach zapisana, [w:] Ludzie Kresów. Ślady życia spisane piórem i obiektywem. Wydawca Terra Nova, Warszawa 2009, s. 69-73.
 • Maliccy w środowisku rumuńskim na Ukrainie, [w:] Ludzie Kresów. Ślady życia spisane piórem i obiektywem. Wydawca Terra Nova, Warszawa 2009, s. 74-79.
 • Album. Ludzie Kresów. Ślady życia spisane piórem i obiektywem. Historie spisane przez Katarzynę Hejke, Krzysztofa Hejke, Helenę Krasowską, Jana Matkowskiego-Maklaszewicza, O.Bruno Marię Neumanna OH, Joannę Puchalską, Krystynę Stasiewicz, Hannę Urbankowską, Bohdana Urbankowskiego, Michała Wołłejkę, Wydawca Terra Nova, Warszawa 2009, ss. 192.
 • Podróż to zapowiedź powrotu, Lamus, Pismo Kulturalno Artystyczne nr 2/4 [20], Gorzów Wielkopolski 2009, s.36-40.
 • Milicja Tatarstanu, [w:] Policjanci, Policyjny Magazyn Historyczny, Warszawa 2009, wyd. Redakcja Informatorów Biograficznych, s. 81-85.
 • Słownik górali polskich na Bukowinie, Warszawa 2008, ss. 255, wyd. Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy (współautor Z. Greń).
  O słowniku na: http://www.karpaccy.pl/ http://polonia.pap.pl/2009/02/20090214095023.html polonia.org.ua/news.php?extend.92
 • Tożsamość narodowa Polaków na Bukowinie północnej i środowisk polonijnych na Wschodniej Ukrainie, [w:] Tożsamość a język w perspektywie slawistycznej, redakcja naukowa Stanisław Gajda, wyd. Uniwersytet Opolski – Instytut Filologii Polskiej, Opole 2008, s. 345-353.
 • Problematyka socjolingwistyczna mniejszości polskiej na południowo-wschodniej Ukrainie, [w:] Fenomen pogranicz kulturowych: Współczesne tendencje, pod red. L. Suchomłynowa, Donieck 2008, s. 93-104.
 • Kontakty katolicko-prawosławne na Bukowinie Karpackiej, [w:] Kontakty językowe i kulturowe w Europie/Sprach- und Kulturkontakte in Europa, red./Hrsg. Andrzej Kątny, wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, s. 94-100.
 • Problemy i perspektywy nauczania języka polskiego na Bukowinie północnej [w:] Європейський вимір української полоністики, Київські полоністичні студії, red. Rostysław Radyszewski, Kijów 2008, s. 516-520.
 • Polacy na Bukowinie Karpackiej. Historia i współczesność [w:] Polacy i Polonia na świecie. Stan badań i ich perspektywy na XXI wiek, red. naukowa Kazimierz Dopierała, Adam Sudoł, Wydawca: Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, Suwałki-Warszawa-Bydgoszcz 2008, s. 46-55.
 • Działalność polskich organizacji w ramach prawa Ukrainy, [w:] Rocznik Wschodni nr 13, wydawca Instytut Politologii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Rzeszów-Kraków 2007/2008, s. 160-167.
 • Kulturowo-językowy obraz Bukowiny Karpackiej [w:] Problemy rozwoju turystyki edukacyjno-kulturowej w Polsce i na świecie, tom XI, red. naukowa Z.J. Przychodzenia i I. Kotowicz-Borowy, Warszawa-Biała Waka k. Wilna-Daugavpils-Lwów-Czerniowce 2008, wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, s. 277-293.
 • Język – jeden z wyróżników dziedzictwa kulturowego pogranicza, [w:] Dziedzictwo kulturowe regionu pogranicza pod red. E. Skorupskiej-Raczyńskiej, J. Rutkowskiej, J. Żurawskiej-Chaszczewskiej, wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowe, Gorzów Wielkopolski 2008, s. 27-36.
 • Specyfika tożsamości narodowej mniejszości polskiej na pograniczu ukraińsko-rosyjskim, [w:] Kształtowanie pamięci narodowej: Polska i Ukraina, Charków 2008, s. 350 – 359.
 • Pamięć o Bukowinie, Bukowina w pamięci, Lamus, Pismo Kulturalno Artystyczne nr 2/2 [18], Gorzów Wielkopolski 2008, s.72-77.
 • Переднє слово [w:] Олексій Сухомлинов, Культурні пограниччя: новий погляд на стару проблему, Донецьк 2008, с. 4-8.
 • Red.: Вітольд Потенґа, Розвиток професійних компетенцій вчителів польських початкових шкіл в умовах демократизації, Монографія, Видавництво Підляська академія, Сєдльце 2008, сс. 334.
 • Współpraca redakcyjna: Ewa Rzetelska-Feleszko (Kamińska), Życie we wspomnieniach, Warszawa-Kraków 2008, ss. 389.
 • Srebrny jubileusz kapłaństwa, [w:] http://polonia.org.ua/news.php, Berdiańsk 2008.
 • Dzień miasta Berdianska: spotkania z rodakami, [w:] http://polonia.org.ua/news.php?extend.73, Berdiańsk 2008.
 • Obchody 15-lecia Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie” w Berdiańsku: dzień pierwszy – Honoris Causa, [w:] http://polonia.org.ua/news.php?extend.74, Berdiańsk 2008.
 • Obchody 15-lecia Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie” w Berdiańsku: kolejne dwa dni – wszystko o Polakach Berdiańska – mniejszościach regionu, [w:] http://polonia.org.ua/news.php?extend.76, Berdiańsk 2008.
 • Соціолінгвістика. Навчальний посібник, Донецьк 2007, с. 355 (współautorzy: Л.І. Антошкіна, П.І. Сигеда, О.М. Сухомлинов).
 • Problematyka lingwistyczna w badaniach nad pograniczami, Acta-Baltico-Slavica nr 31, Warszawa 2007, s. 135-139.
 • Problem słownictwa w polskiej gwarze górali bukowińskich, Romanoslavica XLII, Bucureşti 2007, s. 141-148.
 • Losy wybranych leksemów w polskiej gwarze górali bukowińskich [w:] Державотворчі процеси і соціально-економічні моделі розвитку України на сучасному етапі, t. 2, Збірник наукових статей, Донецьк-Юго-Восток 2007, с. 222-225.
 • Kontakty językowe górali bukowińskich [w:] Słowiańsko-niesłowiańskie kontakty językowe/Slawisch-nichtslawische sprachkontakte, red. Andrzej Kątny, wyd. Wszechnica Mazurska, Olecko 2007, s. 97-104.
 • Interferencja językowa jako jeden z aspektów przejawu pogranicza kultur (na przykładzie Bukowiny) [w:] Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство, Випуск 1, Ніжин 2007, с. 55-59 (współautor Lech Suchomłynow, Berdiańsk).
 • Tożsamość mniejszości polskiej na pograniczu ukraińsko-rosyjskim, [w:] Dziedzictwo kulturowe pograniczy. Drobna szlachta pod red. Ireny Kotowicz- Borowy, Warszawa 2007, s. 63-70, Wyd. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.
 • Polacy z Dolnych Piotrowiec o sobie i swoich sąsiadach, [w:] Bliżej siebie. Polacy i Rumuni a historyczne i kulturowe dziedzictwo Europy, Materiały z sympozjum/Mai aproape unii de alţii. Polonezii şi românii raportaţi la patrimoniul istoric şi cultural al Europei, Opracowanie redakcyjne i korekta Stanislava Iachimovschi, Elżbieta Wieruszewska, Suceava 2006, s. 66-77, Wyd. Związek Polaków w Rumunii.
 • Przekład: informacje o zespołach folklorystycznych do katalogu: 18 Bukowińskie Spotkania, Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny, Polska, Jastrowie, Piła 2007, ss. 151.
 • Ceremonia wręczenia dyplomów doktoris honoris causa [w:] http://polonia.org.ua/news.php?extend.26, Berdiańsk 2007.
 • Język mówiony i język nauczania polskiej młodzieży szkolnej we wsiach Bukowiny północnej, Głos Nauczyciela, Biuletyn Zjednoczenia Nauczycieli Polskich na Ukrainie, nr 3-4 (55-56), Drohobycz 2007, s. 33-34.
 • Rec.: Eugeniusz Kłosek, Świadomość etniczna i kultura społeczności polskiej we wsiach Bukowiny rumuńskiej, Wrocław 2005, ss. 449, [w:] Rocznik Wschodni nr 12, Rzeszów-Kraków 2006/2007, s. 298-303.
 • Bukowina. Żywa historia kościoła/Жива історія костелу, Kraków 2006, ss. 212. Rec.: 1. J. Kuczabińska, Rozważania, Polonus, Pismo Związku Polaków w Rumunii, 7 (133) 2006, s. 11-13. 2. Franciszek Rosiński, Wśród katolików na Bukowinie, Literatura Ludowa 6/2006, Wrocław 2006, s. 80-81.Poberz - Żywa historia kościoła/Жива історія костелу
 • Górale polscy na Bukowinie Karpackiej. Studium socjolingwistyczne i leksykalne, Warszawa 2006, ss. 331. Rec.: 1. Lech Aleksy Suchomłynow: Helena Krasowska, Górale polscy na Bukowinie karpackiej. Studium socjolingwistyczne i leksykalne, SOW, Warszawa 2006, 331s., Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 43, Warszawa 2008, s. 269-272. 2. Artur Tworek: Helena Krasowska, Górale polscy na Bukowinie Karpackiej. Studium socjolingwistyczne i leksykalne, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 2006, 331s. [w] Orbis Linguarum, Vol. 34, Wrocław 2009, s. 518-522.
 • Kultura i język w tradycjach okresu Bożego Narodzenia w Pance na Północnej Bukowinie, [w:] Język polski dawnych Kresów Wschodnich, pod red. J. Riegera, t 3, Warszawa 2006, s. 143-154.
 • Культурні пограниччя як інтегруючий європейський чинник (на прикладі Буковини), [w:] Актуальні проблеми слов’янської філології, Київ 2006, s. 511–517 (współautor Олексій Сухомлинов).
 • Rola Polaków w Berdiańsku na Ukrainie w promocji kultury i języka polskiego, Rocznik Wschodni Nr 11, pod red. A. Madery, Kraków-Rzeszów 2005/2006, s. 45-50 (współautor Lech Aleksy Suchomłynow).
 • Буковина як пограниччя культур (в контексті інтеграційних процесів в Європі) [w:] Bliżej siebie. Rumuni i Polacy w Europie. Historia i dzień dzisiejszy/Mai aproape unii de alţii. Români şi polonezi în Europa. Istorie şi prezent, Wyd. Związek Polaków w Rumunii Suceava 2006, s. 69-77 (współautor O. Suchomłynow).
 • Naukowiec rodem z Bukowiny – Profesor Kazimierz Feleszko [w:] Bukowina. Tradycje i współczesność, Wyd. Związek Polaków w Rumunii, Piła-Czerniowce-Suczawa 2006, s. 25-44 (współautor Zbigniew Kowalski).
 • Relacyjność językowego i kulturowego pogranicza [w:] Bukowina. Tradycje i współczesność, Wyd. Związek Polaków w Rumunii, Piła-Czerniowce-Suczawa 2006, s. 191-198 (współautor Lech Suchomłynow, Berdiańsk).
 • Słowacja – historia, język, problemy mniejszości, Zeszyty Łużyckie: Łużyczanie w europejskich kontekstach, t. 39/40, wyd. Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2006, s. 70-77.
 • Tu się gwari i gada, [w:] Uroki Bukowiny. Obczyna Wielka. Przewodnik. Monografia. Wydawnictwo Dekograf, Żagań 2006, s. 57-61.
 • Słownik minimum polsko-rumuński, [w:] Uroki Bukowiny. Obczyna Wielka. Przewodnik. Monografia. Wydawnictwo Dekograf, Żagań 2006, s. 381-388.
 • Słownik minimum polsko-gwarowy, [w:] Uroki Bukowiny. Obczyna Wielka. Przewodnik. Monografia. Wydawnictwo Dekograf, Żagań 2006, s. 389-292.
 • Red.: Bukowina. Tradycje i współczesność, wyd. Związek Polaków w Rumunii, Piła-Czerniowce-Suczawa 2006, ss. 303. (współredaktorzy: Z. Kowalski, J. Makar, W. Strutyński).
 • Przekład na język ukraiński wiersza: A. Decowski, Miasteczko, Krajobrazy 2003/2006, Rzeszów 2006, s. 31.
 • Przekład na język ukraiński wiersza: M. Łypa, W dolinie Wisloka, Krajobrazy 2003/2006, Rzeszów 2006, s. 44.
 • Stan badań językowych grupy górali bukowińskich, [w:] W kręgu relacji polsko-rumuńskich, opr. redakcyjne Elżbieta Wieruszewska, Wyd. Związek Polaków w Rumunii, Suczawa 2005, s. 25-32.
 • Mieczysław Małecki i jego następcy w badaniach gwar polskich na Bukowinie Mieczysław Małecki – Człowiek, uczony, organizator, pod red. Jerzego Ruska, Kraków 2005 (współautor C. Geambaşu).
 • Charakterystyka wybranych leksemów z zakresu „Człowiek i świat duchowny”, Romanoslavica XL, Bucureşti 2005, s. 219-228.
 • Huculi – romantyczna legenda Karpat, Polonus Pismo Związku Polaków w Rumunii, Suceava 2005.
 • Jubileusz 100-lecia konsekracji kościoła pod wezwaniem św. Anny 1905-2005, Storożyniec, folder.
 • Ювілей 100-річчя консекрації костела святої Анни 1905-2005, Сторожинець, folder.
 • Przekład na język ukraiński tomika wierszy: M. Łypa, Na ścieżkach pamięci [w:] Poeci Podkarpacia. Mieczysław Arkadiusz Łyp. Na ścieżkach pamięci, z. 4, Rzeszów.
 • Przekład na język ukraiński wiersza: T. Paryna, Pamiętam, [w:] Pismo religijno-społeczne Rzymskokatolickiej Diecezji Łuckiej, Wołanie z Wołynia, Nr 1 (62), Styczeń-Luty 2005.
 • Przekład na język ukraiński wierszy: T. Paryna, Mojka Matka. Pamiętam. Tylko śmierć nas dzieli, [w] Dziennik Kijowski, nr 8 9255), kwiecień 2005.
 • Sytuacja języka polskiego w kilku miejscowościach na Bukowinie północnej zamieszkałych przez Górali bukowińskich, [w:] Relacje polsko-rumuńskie/Relaţii polono-române, materiały z sympozjum, Wyd. Związek Polaków w Rumunii, Suczawa, s. 95-104.
 • Nauka języka polskiego we wsiach góralskich na Bukowinie, Rocznik Wschodni Nr 10, pod red. A. Madery, Kraków-Rzeszów, s. 214-219.
 • Świadomość narodowa a norma językowa górali bukowińskich na północnej Bukowinie, [w:] Kultura i świadomość etniczna Polaków na Wschodzie. Tradycje i współczesność pod red. Antoniego Kuczyńskiego i Małgorzaty Michalskiej, Wrocław 2004, s. 269-275.
 • Казімєж Фелешко – славіст і буковинознавець, Науковий вісник Чернівецького університету, Випуск 214-215, Слов’янська філологія, Чернівці 2004, s. 224-228.
 • Język polskich górali na Bukowinie/Limba Muntenilor Polonezi din Bucovina, Polonus 11 (116), Pismo Związku Polaków w Rumunii, Suceava, s. 7-10 (streszczenie pracy doktorskiej).
 • Przekład na język ukraiński wiersza: T. Paryna, Moja Matka [w:] Artyści Podkarpacia, Rzeszów, s. 4.
 • Przekład na język ukraiński wiersza: T. Paryna, Pamiętam [w:] Poeci Podkarpacia. T. Paryna, Cienie bliskie i cienie dalekie pod red. M. Łypa, z. 2, Rzeszów, s. 17.
 • Przekład na język ukraiński wiersza: T. Paryna, Moja Matka [w:] Poeci Podkarpacia. T. Paryna, Cienie bliskie i cienie dalekie pod red. M. Łypa, z. 2, Rzeszów, s. 34.
 • Przekład na język ukraiński wiersza: T. Paryna, Nic o Tobie nie wiem [w:] Poeci Podkarpacia. T. Paryna, Cienie bliskie i cienie dalekie pod red. M. Łypa, z. 2, Rzeszów, s. 59.
 • Przekład na język ukraiński wiersza: T. Paryna, Tylko śmierć nas dzieli [w:] Poeci Podkarpacia. T. Paryna, Cienie bliskie i cienie dalekie pod red. M. Łypa, z. 2, Rzeszów, 63.
 • Charakterystyka językowa polszczyzny bukowińskiej (na podstawie materiału zawartego w Słowniku), [w:] Kazimierz Feleszko, Bukowina moja miłość. Słownik, pod red. E.Rzetelskiej-Feleszko, t. 2, Warszawa, s. 17- 42.
 • (Współpraca redakcyjna) Kazimierz Feleszko, Bukowina moja miłość. Język polski na Bukowinie karpackiej do 1945 roku. Słownik, pod red. E. Rzetelskiej-Feleszko, t. 2, Warszawa.
 • Ojczyzna ideologiczna profesora Kazimierza Feleszki, [w:] Bliżej siebie. Relacje polsko-rumuńskie/Mai aproape unii de alţii. Relaţii polono-române. Wyd. Związek Polaków w Rumunii, Suceava, s. 243-254
 • Monachium i Augsburg – czwartą areną Międzynarodowego Folklorystycznego Festiwalu „Bukowińskie Spotkania 2003”/München şi Augsburg – a patra arenă a Fesivalului Folcloric Internaţional Întâlniri Bucovinene 2003, Polonus, Pismo Związku Polaków w Rumunii, 10 (106), Suceava, s. 16-19 (współautor Zbigniew Kowalski).
 • Polska gwara Górali bukowińskich. Zarys problematyki, [w:] Języki mniejszości i języki regionalne pod red. E. Wrocławskiej, J. Zieniukowej, Warszawa, s. 419-427.
 • Bukowina – „Europa w miniaturze”, Rocznik Wschodni pod red. A. Madery, Nr 9, Rzeszów, s. 173-180.
 • Profesor Kazimierz Feleszko – osobowość karpackiego pogranicza, Rocznik Wschodni pod red. A. Madery, Nr 9, Rzeszów, s. 238-242.
 • Bukowina. Mała ojczyzna – Pietrowce Dolne, Pruszków, ss. 255. Rec.: 1. Elzbieta Wieruszewska, Półka z książkami, Polonus, Pismo Związku Polaków w Rumunii, 02 (101), 2003, s. 18-19. 2. Andrzej Wielocha, Helena Krasowska, Bukowina. Mała ojczyzna – Pietrowce Dolne, Pruszków 2002, Biuletyn Towarzystwa Karpackiego nr 103, Warszawa, styczeń 2003, s. 10. 3. Magdalena Pokrzyńska, Helena Krasowska, Bukowina. Mała ojczyzna – Pietrowce Dolne [w:] „Lud” t. LXXXVIII za rok 2004, wyd. Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Poznań-Warszawa-Wrocław 2004, s. 341-343. 4. Longin Graczyk, Krajobrazy bukowińskie, Sprawy Narodowościowe, z. 28, Warszawa 2006, s. 197.
 • Charakterystyka słownictwa weselnego w gwarze Górali bukowińskich zamieszkałych w Dolnych Piotrowcach, [w:] Polacy z Bukowiny, ich losy i kultura – źródłem tożsamości narodowej pod red. Cz. Osękowskiego, Żary 2002, s. 187 – 194.
 • „Wspólnota w kulturze” – rzecz o bukowińskim fenomenie kulturowym, Rocznik Wschodni pod red. A. Madery, Nr 8, Rzeszów, s. 107-112.
 • Bibliografia prac Kazimierza Feleszki za lata 1965-2002, [w:] Kazimierz Feleszko, Bukowina moja miłość. Język polski na Bukowinie karpackiej do 1945 roku pod red. A. Żora, t. 1, Warszawa, s. 191-200.
 • Obrzędy Bożego Narodzenia u Górali bukowińskich z Dolnych Piotrowiec/Obiceiuri de Crăciun la muntenii bucovineni din Pătrăuţii de Jos, Polonus, Pismo Związku Polaków w Rumunii, 12 (99), Suceava, s. 1-5.
 • Rodacy na Bukowinie [w:] Jaskółka festiwalowa. Magazyn XII Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych, Rzeszów, s.35.
 • Вірність землі дитинства [w:] Буковина № 11, жовтень, Чернівці 2002 (wspomnienia o prof. K. Feleszce).
 • (Współpraca redakcyjna) Kazimierz Feleszko, Bukowina moja miłość. Język polski na Bukowinie karpackiej do 1945 roku pod red. A. Żora, t. 1, Warszawa.
 • List do redakcji „Przeglądu Lubańskiego” [w:] Przegląd Lubański 12/94, Lubań Śląski 1994,(współautor Ola Krasowska).
 • Wieś Krasowskich [w:] Gazeta „Nowiny” 12.12. 1995, Rzeszów.
 • Helena Krasowska „Język polski na Bukowinie” praca magisterska, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. L. Bednarczuka, Rzeszów 1996.
 • Na Bukowinie Północnej [w:] Gazeta Lwowska, Nr 2 (142), Lwów 1997.
 • Teksty z Panki na Bukowinie, Studia nad polszczyzną kresową pod redakcją J. Riegera, t. IX, Warszawa, s. 213 – 214 (współautor Janusz Rieger).
 • Teksty z Bukowiny: przykład języka młodej inteligencji, Studia nad polszczyzną kresową pod redakcją J. Riegera, t. IX, Warszawa, s. 243 – 247 (współautor Janusz Rieger).
 • Charakterystyka zasobu leksykalnego w polszczyźnie bukowińskiej, [w:] Науковий вісник Чернівецького державного університету: словянська філологія, випуск 83, Чернівці 2000, s. 167-174.
 • Uwagi o sytuacji językowej w Pance, [w:] O Bukowinie. Razem czy oddzielnie? pod redakcją K. Feleszki, Warszawa-Piła, s. 327 – 332.
 • Kilka uwag o gwarze Górali bukowińskich w Dolnych Piotrowcach na Bukowinie północnej, [w:] Czadecka Ojcowizna pod red. K. Nowaka, Lublin, s. 125 – 130.
 • Teksty ze Starej Huty na Bukowinie północnej, [w:] Czadecka Ojcowizna pod red. K. Nowaka, Lublin, s. 131 – 135 (współautor O. Krasowska).
 • Przekład na język ukraiński: O Bukowinie. Razem czy oddzielnie? [przedmowa do:] O Bukownie. Razem czy oddzielnie? pod red. K. Feleszki, Warszawa, 11-13 + streszczenia wszystkich tekstów.
 • Przekład na język ukraiński: Czadecka Ojcowizna [przedmowa do:] Czadecka Ojcowizna pod red. K. Nowaka, Lublin, s. 159.
 • Skupiska Górali bukowińskich na północnej Bukowinie, Rocznik Wschodni pod red. A. Madery, Nr 7, Rzeszów, s. 111-121.
 • Opis gwary Górali bukowińskich zamieszkałych w Dolnych Piotrowcach na północnej Bukowinie, [w:] Aktualne problemy filologii słowiańskiej, www.orodzenie.org.ua, Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo w Berdiańsku, Berdiańsk, 171 KB.

aktualności