• 2001-2006rr
 • 2007-2009rr
 • 2010-2012rr
 • 2013-2014rr
 • 2015-2016rr
 • 2017r
 • Konferencja międzynarodowa pt.: „Polacy z Bukowiny, ich losy i kultura – źródłem tożsamości narodowej”, Żary, 08.06–10.06.2001.
 • Referat: „Polska gwara Górali bukowińskich. Zarys problematyki” na konferencji pt.: „Języki mniejszości i języki regionalne (regiolekty)” Warszawa, 23. 10.- 25.10. 2001
 • Referat: „Ojczyzna ideologiczna Profesora Kazimierza Feleszki” na konferencji pt.: „Bliżej siebie”, Suczawa, 20.09-22.09.2002
 • Referat: „Świadomość narodowa i norma językowa Górali bukowińskich na północnej Bukowinie” na konferencji pt.: „Kultura i świadomość etniczna Polaków na Wschodzie. Tradycje i współczesność”, Wrocław, 10-12.10.2002
 • Referat: „Bukowina „Europa w miniaturze” – jako przykład zjednoczonej Europy” na konferencji pt.: „Ukraina na drodze integracji Europejskiej” Feodosja, Jałta, Berdiańsk 04.09-09.09.2003
 • Referat: „Sytuacja języka polskiego w kilku miejscowościach na Bukowinie północnej zamieszkałych przez Górali bukowińskich”, Suczawa, 12.09.-14.09.2003
 • Referat: „Mieczysław Małecki i jego następcy w badaniach gwar polskich na Bukowinie” na konferencji pt.: Mieczysław Małecki (1903-1946) – Człowiek, uczony, organizator nauki, Kraków 7.11-8.11.2003 (współautor C. Geambaşu).
 • Referat: „Współczesny język mówiony polskojęzycznych Górali na Bukowinie” na konferencji zorganizowanej przez Instytut Slawistyki PAN w Studium Doktoranckim, Warszawa 20.04.2004.
 • Referat: „Stan badań językowych grupy górali bukowińskich” na konferencji Stosunki polsko-rumuńskie, Suczawa 2004, 10-12.09.2004.
 • Referat: „Sytuacja językowa w kontekście pogranicza kultur” na konferencji „Aktualne problemy filologii słowiańskiej”, Berdiańsk 2005, 5.04.-7.04.
 • Referat: Kontakty językowe górali bukowińskich” na konferencji Słowiańsko-niesłowianskie kontakty językowe w perspektywie dia- i synchronicznej, Olecko 2005, 27.06-28.06.
 • Referat: „Problematyka lingwistyczna w badaniach nad pograniczami” na konferencji „Polacy i Rumuni w Europie. Historia i dzień dzisiejszy”, Suceava, 2-4.09.2005.
 • Referat: „Naukowiec rodem z Bukowiny – Profesor Kazimierz Feleszko” na konferencji „Bukowińska mozaika wielokulturowa: Dzieje tradycji i realia współczesności”, Czerniowce 2005, 6.10-10.10.
 • Referat: Język prymarny, język sekundarny a nauka języka polskiego w szkołach wiejskich na Bukowinie ukraińskiej na V Forum Oświaty Polonijnej pt.: Oświata polonijna na początku XXI wieku – stan i perspektywy”, Kraków 22-24 czerwca 2006 r.
 • Referat: „Młodzi Polacy z Dolnych Piotrowiec o sobie i swoich sąsiadach” na konferencji Stosunki polsko-rumuńskie, Suczawa 2006, 14-16.07.2006.
 • Referat: „Polacy na Bukownie Karpackiej. Historia i współczesność” na konferencji Polacy i Polonia na świecie. Stan badań i ich perspektywy na XXI, Suwałki 15-17.09.2006.
 • Referat: „Культурні пограниччя як інтегруючий європейський чинник (на прикладі Буковини)” na konferencji Mechanizmy funkcjonowania pogranicza kulturowego: mity a rzeczywistość, Berdiańsk 29.09-1.10.2006.
 • Referat: Rola Polaków w Berdiańsku na Ukrainie w promocji kultury i języka polskiego, na konferencji „Mechanizmy funkcjonowania pogranicza kulturowego: mity a rzeczywistość”, Berdiańsk 29.09-1.10.2006.
 • Referat: „Tożsamość mniejszości polskiej na pograniczu ukraińsko-rumuńskim na konferencji” pt.: Pogranicza kultur i wielokulturowość: czynnik integrujący czy wyzwanie historii, Berdiańsk 16.05-19.05.2007.
 • Referat: „Буковина як пограниччя культур (в контексті інтеграційних процесів в Європі)” na konferencji pt.: IV Polsko-Ukraińskie Odczyty Europejskie, 16.05-19.05.2007 Berdiańsk.
 • Referat: Losy wybranych leksemów w polskiej gwarze górali bukowińskich na konferencji pt.: Державотворчі процеси і соціально-економічні моделі розвитку України на сучасному етапі, Berdiańsk 31.05-2.06.2007.
 • Referat: „Język liturgii w kościele katolickim w parafii pw. św. Anny na Bukowinie Ukraińskiej” na konferencji pt.: Dziedzictwo Polaków na Wschodzie i ich związki z Macierzą, Warszawa 23-24.06.2007.
 • Referat: Problemy i perspektywy nauczania języka polskiego na Bukowinie północnej na konferencji „Europejski wymiar polonistyki ukraińskiej, Zaporoże-Kijow-Humań-Irpiń, 11-13.10.2007.
 • Referat: Tożsamość mniejszości polskiej na południowo-wschodniej Ukrainie. Raport z badań na konferencji „Pejzaże tożsamości. Perspektywa interdyscyplinarna, Zakopane, 8- 9. 12. 2007.
 • Referat: Język Polaków na Bukowinie Karpackiej, na konferencji „Rumunia – naddunajskie bogactwo”, Kraków, 19-20.04.2008. (Ogólnopolska sesja naukowców i pasjonatów)
 • Referat: Język – jeden z wyróżników dziedzictwa kulturowego pogranicza na konferencji „Dziedzictwo kulturowe pograniczy”, Gorzów Wielkopolski 21-23.04.2008.
 • Referat: O pewnej specyfice słownictwa polskich górali na Bukowinie, na konferencji „Świat ukryty w znaczeniu, czyli o znaczeniu gramatycznym, leksykalnym i etymologicznym w językach słowiańskich”, Warszawa 12-14.05.2008.
 • Referat: Problematyka socjolingwistyczna mniejszości polskiej na południowo-wschodniej Ukrainie, na konferencji „Fenomen pogranicz kulturowych: Współczesne tendencje, 15-19 września 2008, Berdiańsk.
 • Referat: Zasługi Andrzeja Korwackiego, chirurga i założyciela sadownictwa w Melitopolu (na Ukrainie południowo-wschodniej) na konferencji „Polacy w nauce, cywilizacji i gospodarce świata”, 19-21 11. 2008, Pułtusk.
 • Referat: Śladami rodu Jelskich na dawnym pograniczu Rzeczypospolitej, na konferencji „Kultura drobnoszlachecka na dawnych pograniczach Rzeczypospolitej”, Ciechanów 12.12.2008.
 • Referat: Sytuacja socjolingwistyczna Polaków bukowińskich na konferencji „Z Bukowiny do Brzeźnicy – historia, tradycja i współczesność”, Brzeźnica, 29.05.2009.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bukowińskie Spotkania Naukowe. Integracja społeczno-kulturowa na pograniczu”- Instytut Współorganizator; Prowadzenie panelu dotyczącego opracowania wspólnego projektu badawczego (wraz z Magdaleną Pokrzyńską), Jastrowie 9-12.06.2009.
 • Referat: Tożsamość kulturowa Bukowińczyków na konferencji „Relacje polsko-rumuńskie w historii i kulturze, Suczawa 3-5.09.2009.
 • Referat: Język jako wyznacznik polskiej tożsamości kulturowej na pograniczach na konferencji „Polacy poza granicami kraju u progu XXI wieku – różne oblicza polskiej tożsamości”, Wrocław 17-20.09.2009.
 • Referat: Różne oblicza tożsamości kulturowej na pograniczach na Międzynarodowym Seminarium Humanistycznym „Na pograniczach literatury” Kraków 11.03.13.03.2010.
 • Referat: Problem wyboru języka w kościele rzymskokatolickim na pograniczach na konferencji Konstrukcje i destrukcje tożsamości. Wokół religii i jej języka, Warszawa 23-24.03.2010.
 • Referat: Полілог культур на Буковині na panel naukowy „Fenomen pogranicz kulturowych: Współczesne tendencje, Berdiańsk, 22.04.-24.04.2010.
 • Referat: Strukturalne konsekwencje Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Bukowińskie Spotkania” (na podstawie opinii ukraińskich uczestników) na konferencji: Polska i Rumunia – związki historyczne i kulturowe – przeszłość i dzień dzisiejszy, Suceava, 16-18.09.2010. (wraz z dr Magdaleną Pokrzyńską UZ).
 • Referat: Sytuacja socjolingwistyczna górali bukowińskich w Celinowacu (bośnia i hercegowina na konferencji: Łużyczanie i inne mniejszości językowe, kulturowe i etniczne w Europie, Warszawa 10-11.03.2011.
 • Referat: Tożsamość wielojęzycznych górali bukowińskich na konferencji: Tożsamość wobec wielojęzyczności. Konstrukcje i destrukcje tożsamości, Warszawa 5-6.04.2011.
 • Referat: Cтруктурнi наслiдки Мiжнародного фольклорного фестивалю «Буковинські Зустрічі» на підставі українських очевидців, (z Magdaleną Pokrzyńską), na konferencji Мiжнародна наукова конференцiя „Каiндлiвськi читання” присвяченої 145 річчю від дня народження Р.Ф.Кайндля, Czerniowce 29.04.2011.
 • Referat: Międzynarodowy Folklorystyczny Festiwal „Bukowińskie Spotkania” – jako czynnik budowania relacji międzykulturowych, na konferencji Edukacja międzykulturowa a Wychowanie dla Pokoju, Warszawa 17-19.06.2011. Referat: Czy istnieje język bukowiński?, na konferencji Świat relacji polsko-rumuńskich, Suceava 8-10.09.2011.
 • Referat: Sytuacja socjolingwistyczna Rumunów na Bukowinie północnej na międzynarodowej konferencji Studiile slave în context european, Bekareszt 7-8. 10.2011.
 • Referat: Zakres użycia języka polskiego i jego funkcje w Czerniowcach i Zaporożu na Ukrainie na konferencji międzynarodowej Polskie dziedzictwo językowe na Kresach, Warszawa 20-21.10.2011.
 • Referat: Osiągnięcia Ewy Rzetelskiej-Feleszko (1932-2009) w zakresie światowej slawistyki, na konferencji Kobiety w nauce, Paryż 21-24.11.2011.
 • Referat:Język polski na pograniczu ukraińsko-rumuńskim po 1990 roku na „V Kongresie Polonistyki Zagranicznej”, Opole 10-13.07.2012.
 • Referat: Mniejszość rumuńska na ukraińskiej Bukowinie: sytuacja językowa na konferencji Polsko-rumuńskie związki historyczne i kulturowe, Suceava 6-8.09.2012.
 • Referat: Mniejszość polska na południowo-wschodniej Ukrainie na konferencji Fenomen pogranicz kulturowych: współczesne tendencje, Berdiańsk 13-17.09.2012.
 • Referat: O współczesnej polszczyźnie na Ukrainie, Festiwal Nauki, Warszawa 28.09.2012.
 • Referat: Nauczanie języka polskiego na południowo-wschodniej Ukrainie, na konferencji QUO VADIS MŁODA POLONIO?, Pułtusk, 16-18.11.2012.
 • Referat: Europejskie dziedzictwo kulturowe na przykładzie Międzynarodowego Folklorystycznego Festiwalu „Bukowińskie Spotkania”, na konferencji Święty Graal czy Puszka Pandory? Dziedzictwo kultury europejskiej. Mity, stereotypy, tożsamość (polska, Rumunia, Ukraina, Białoruś), Kraków, 15-17.05.2013.
 • Referat: Czy powstaje “nowa polszczyzna kresowa”?, na Kongresie Slawistów, (współreferent Ewa Golachowska), Mińsk, 20-27.08.2013.
 • Referat: Ćwierć wieku „Bukowińskich Spotkań” – idea integracji narodów Europy Środkowej i jej realizacja, na Sympozjum: Wielowiekowe bogactwo polsko-rumuńskich związków historycznych i kulturowych, (wraz z Magdaleną Pokrzyńską), Suceava, 5-6.09.2013.
 • Referat: Mniejszość rumuńska na ukraińskiej Bukowinie: sytuacja językowa na konferencji Slavistica românească şi dialogul culturilor, Bukareszt, 3-5.10.2013.
 • Referat: Muzea Milicji na Ukrainie, na Międzynarodowym Sympozjum „Muzealnictwo, archiwistyka, kolekcjonerstwo i wystawiennictwo policyjne. Historia i współczesność”, Katowice, 24-25.10.2013.
 • Referat: Doświadczenia codzienności u Polaków na pograniczu ukraińsko-rosyjskim i ukraińsko-rumuńskim na konferencji Pogranicze wschodnie i zachodnie, Gorzów Wielkopolski, 21-22.11.2013.
 • Referat: Przesiedlenia Niemców w kontekście europejskim na panelu dyskusyjnym „Przesiedlenia”, Piła styczeń 2014.
 • Poznać Innego. „Bukowińskie Spotkania” w kontekście integracji społecznej w Europie Środkowej na Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Bukowińskie Spotkania Naukowe. Inni wśród Swoich, Jastrowie 19-21. 06. 2014.
 • Józefa Joteyko, pierwsza kobieta – profesor College de France na konferencji Wkład Polek i kobiet polskiego pochodzenia w cywilizację i kulturę francuską, 14-15.11.2014, Zakopane.
 • Referat: Czy istnieje język bukowiński? na Bukowińskim Festiwalu Nauki, Jastrowie, 25-27.06.2015.
 • Referat: Mowa polska na Bukowinie Karpackiej. Dokumentacja zanikającego dziedzictwa narodowego|Graiul polonez în Bucovina Carpatică. Documentația patrimoniului național pe cale de dispariție, na konferencji „Historyczne i kulturowe aspekty relacji polsko-rumuńskich”, Suczawa 10-12.09.2015 (wraz z Magdaleną Pokrzyńską).
 • Referat: Bukowina Karpacka. Język jako składnik polskiego dziedzictwa kulturowego na konferencji „Zilele culturilor slave în România”, Bukareszt, 2-3.10.2015 (wraz z M. Pokrzyńską).
 • Referat: Bukowińscy Polacy w Celinowacu (Bośnia i Hercegowina) na konferencji międzynarodowej „Polacy na Bałkanach”, Instytut Historii UAM, Komisja Bałkanistyki PAN, Poznań 23-24.10.2015.
 • Referat: Буковинська спільнота Бердянська. Особливості регіональної ідентичності na konferencji „Мови як засіб комунікації та спосіб самовираження” wideokonferencja, Berdiańsk 10.11.2015.
 • Referat: Karol Mikuli i Ciprian Porumbescu: Bukowińczycy reprezentanci świata muzyki na XIII Międzynarodowym Sympozjum Biografistyki Polonijnej „Polscy muzycy w świecie” Lublin 14-15.11.2015.
 • Referat: Sytuacja socjolingwistyczna Polaków w Kiszyniowie, okrągły stół pt.: Polacy w Mołdawii. Historia i współczesność, Kiszyniów 16-19.01.2016.
 • Wykład: Sytuacja Polaków na Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym (na przykładzie Bukowiny Karpackiej i Ukrainy Południowo-Wschodniej), Muzeum Niepodległości, Warszawa 27.01.2016.
 • Wykład: Bukowina - Europa w miniaturze, European Network Remembrance and Solidarity program In Bitwin?, Warszawa 30.03.2016.
 • Wykład: The sociolinguistic situation of the Polisch minority in Georgia, Instytut Historii i Etnologii Uniwersytet im. Iwana Javakhishvili, Tbilisi (Gruzja), 08.04.2016.
 • Referat: Mowa polska na Bukowinie karpackiej. Problem tożsamości religijnej na II Bukowińskim Festiwalu Nauki, Jastrowie, 23-25.06.2016 (wraz z Lechem Suchomłynowym).
 • Referat: Проблема мови як один дискримінантів культурної спадщини пограниччя na konferencji pt.: Współczesne metody nauczania języka polskiego jako obcego, wideokonferencja, Berdiańsk 8-9.09.2016.
 • Referat: Biografie językowe Polaków w Mołdawii na konferencji pt.: Simpozionul Internaţional Zilele Culturilor Slave în România, Bucureşti, 22-23.09.2016.
 • Referat: Наукові дослідження Інституту славістики Польської академії наук на початку XXI століття na konferencji pt.: „Р.Ф.Кайндль – історик, етнограф, краєзнавець”. Міжнародний науковий семінар «Кайндлівські читання» до 150-річчя з дня народження професора Р.Ф.Кайндля, Czerniowce, 23.09.2016.
 • Wykład: Tożsamość językowa Polaków na Ukrainie pt.: Festiwal Nauki, Warszawa, 30.09.2016.
 • Wykład: Język i tożsamość na pograniczu kultur, Klub Polski, Łuck-Ukraina, 3.11.2016.
 • Wykład: Polskie badania polszczyzny południowo-wschodniej na przestrzeni 25-lecia. Dokonania i perspektywy, Ambasada Polska/Konsulat RP w Odessie, Odessa 15.12.2016.
 • Wykład: 25 lat wolnej Polski i Ukrainy - polskie badania językoznawcze, Ambasada Polska/Konsulat RP w Odessie, Odessa 16.12.2016.
 • Wykład: 25 lat wolnej Polski i Ukrainy - niematerialne dziedzictwo kulturowe (obrzędy Bożego narodzenia w Dolnych Piotrowcach), Mikołajów 17.12.2016.
 • Referat: Tradycje Świąt Bożego Narodzenia u Polaków w Pance/Традиції свят Божого народження у поляків с. Панка Строжинецького району, na międzynarodowej konferencji Маланка в Україні. «Вашківецька Маланка: історія і сучасність», Waszkowce-Czerniowce Ukraina, 13.01.2017.
 • Referat: Obrzędy doroczne. Boże Narodzenie u górali polskich w Dolnych Piotrowcach/Боже народження у горалів польських у Нижніх Петрівцях (Сторожинецького району), na międzynarodowej konferencji Маланка в Україні. «Вашківецька Маланка: історія і сучасність», Waszkowce-Czerniowce Ukraina (wraz z Suchomłynow Lech Aleksy), 13.01.2017.
 • Wykład: Mowa polska na Bukowinie Karpackiej. Interdyscyplinarne badania pogranicza, Colegiul im. Alexandru cel Bun, Gura Humorului, Rumunia, (wraz z Magdaleną Pokrzyńską). 23.05.2017.
 • Referat: Specyfika tożsamości językowej Polaków na Ukrainie wschodniej, II Narada Organizacji Polonijnych Charkowskiego Okręgu Konsularnego. Stan obecny i perspektywy polskiej i polskojęzycznej oświaty na terenie Charkowskiego okręgu konsularnego, Berdiańsk, 08-10.09. 2017 r., organizator Konsulat generalny RP w Charkowie.
 • Referat: Polskie dziedzictwo kulturowe – pamięć o korzeniach. Ostatnia z rodu polskiego na Bukowinie Karpackiej na Międzynarodowej Naukowej Konferencji Być Polakiem na Wschodzie?, Berdiańsk 10-11.09.2017.
 • Referat: Mowa polska na Bukowinie Karpackiej. Dyskurs pamięci, Berdiańśk, Dom Polski, 11.09.2017 (wraz z L. Suchomłynowym).
 • Referat: Proces zanikania języka polskiego na pograniczu ukraińsko-rumuńskim, na Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Slavistica românească și dialogul culturilor 2017, organizatorzy: Universitatea din București Asociația Slaviștilor din România, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine – Departamentul de Filologie Rusă și Slavă, Uniunea Democratică a Slovacilor și Cehilor din România, Uniunea Ucrainenilor din România, Bukareszt, 22-23.09.2017.
 • Referat: Języki i dialekty słowiańskie na pograniczach w ujęciu Profesor Ewy Rzetelskiej-Feleszko, na konferencji „My z nich”, Wydział Polonistyki UW i Pracownia Pragmatyki i Semantyki Lingwistycznej Instytutu Polonistyki Stosowanej, Warszawa, 1.12.2017.

aktualności