17-12-2016

Wykłady w Łucku

Na przełomie października-listopada profesor Helena Krasowska poprowadziła wykłady z zakresu socjolingwistyki dla studentów polonistyki we Wschodnioeuropejskim Uniwersytecie Narodowym im. Lesi Ukrainki w Łucku. Wykłady prowadzone były osobno dla pierwszego roku, osobno dla drugiego i osobno dla trzeciego.

Pierwszy rok zapoznał się z podstawowym aparatem socjolingwistyki. Studenci dowiedzieli się czym jest kontakt językowy, na jakiej płaszczyźnie zachodzi i pomiędzy jakimi językami jest możliwy. Czym jest interferencja językowa i jej występowanie u użytkowników, przy tym także rozróżnienie na pojęcie surżyk. Kolejne spotkanie dotyczyło dwujęzyczności i wielojęzyczności rozumiane przez Uriela Weinreicha, mówiono o typach bilingwizmu oraz o kryteriach wielojęzyczności indywidualnej.

Studenci polonistyki drugiego roku zapoznali się z definicją polityki językowej, planowania językowego, oraz rozmawialiśmy o praktyce polityki językowej w Polsce i na Ukrainie powołując się na odpowiednie akty prawne. Tematyka kolejnego spotkania dotyczyła statusu i prestiżu języka z powoływaniem się na przykłady na Ukrainie, w Polsce, Białorusi, Republice Mołdowie oraz w Gruzji. Poświęcono także sporo miejsca statusowi języka rosyjskiego w wyżej wspomnianych państwach oraz w całej przestrzeni postsowieckiej. Mówiono także o mniejszościach etnicznych w Polsce oraz o języku regionalnym – kaszubskim.

Studenci trzeciego roku zaś zdobyli wiedzę w zakresie dziedzictwa kulturowego do którego zalicza się także język. Dużo uwagi było poświęcone dziedzictwu kulturowemu oraz gwarom i dialektom. Głównie uwaga była skupiona na gwarze polskich górali bukowińskich, którzy w ciągu ponad 200 lat przechowali cechy gwarowe swej mowy. Zaznaczono także, że Narodowy Program Rozwoju Humanistyki MNiSW wspiera programy związane z dziedzictwem kulturowym. Kolejne spotkania dotyczyły polityki językowej oraz mniejszości etnicznych i językowych.

Tekst przygotował Lech Aleksy Suchomłynow

aktualności